Lasy w Polsce

Hodowla lasu

Lasy jako zbiorowiska długowieczne i wielkopowierzchniowe wywierają ogromny wpływ na zachowanie równowagi w przyrodzie. Stan tej równowagi zależy od stopnia zróżnicowania gatunków w lesie, czyli jego potencjału przyrodniczego. Lasy pełnią również funkcję glebochronną, ograniczając erozję gleb oraz magazynując wodę w mechowiskach i torfowiskach.

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie ciągłości lasu oraz zwiększenie powierzchni zalesionych terenów. Monokultury (powstałe po wojnie lasy jednogatunkowe) systematycznie wzbogaca się o inne gatunki poprzez przebudowę drzewostanu.

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Las, jeśli nie powstał z samosiewu, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Zajmują one w Polsce ok. 2,7 tys. ha, produkują rocznie ponad 800 milionów sadzonek drzew oraz prawie 13 milionów sadzonek krzewów. Zalesione i odnowione powierzchnie w części ogradza się płotem, żeby zmniejszyć presję zwierzyny, zwłaszcza ssaków roślinożernych.

Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Wykonywanie tych czynności ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków wzrostowych roślinom i ograniczenie konkurencji między młodymi drzewkami a zagłuszającymi je krzewami lub bylinami.

Ostatnim etapem hodowli lasu jest przebudowa drzewostanu poprzez ścięcie drzew, które osiągnęły swoją dojrzałość. Drzewostan dojrzały zostaje usunięty z lasu, a w jego miejsce zostaje posadzony nowy las. Na uprawy leśnicy wprowadzają także gatunki biocenotyczne np. jarząb pospolity czy drzewa owocowe. Dzięki owocom tych drzew ptaki znajdują w lesie więcej pożywienia.

Szczególną rolę w gospodarce nasiennej i ochronie zasobów genowych odgrywa Leśny Bank Genów Kostrzyca, w którym zgromadzono blisko 5 tys. zasobów genowych reprezentujących najcenniejsze drzewostany, najgrubsze oraz najstarsze drzewa (liczące powyżej 200 lat), a także krzewy i rośliny ginące oraz zagrożone.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej