Puszcza Białowieska

Unikalna Przyroda

Puszcza Białowieska to jeden z największych na europejskim niżu kompleksów leśnych, w którym spotkamy drzewostany reprezentujące wszystkie typy lasu niżowego właściwe dla tej strefy klimatycznej.

W Puszczy Białowieskiej występuje 26 gatunków drzew wchodzących w skład różnych zbiorowisk leśnych. Zbiorowiska leśne stanowią ponad 95 % powierzchni tego kompleksu. Obok zbiorowisk leśnych natrafimy tu na zbiorowiska łąkowe, torfowiskowe i wodne.

W Puszczy Białowieskiej znajdziemy niemal 50% gatunków polskiej flory naczyniowej. Spotkać tu możemy kilka gatunków „naturowych”, np. leńca bezpodkwiatkowego, sasankę otwartą i rzepika szczeciniastego, oraz inne cenne gatunki, m.in. kilkanaście gatunków storczyków.

Stwierdzono ponad 3500 gatunków grzybów, 325 gatunków porostów i ok. 260 gatunków mszaków.

Jeszcze bardziej różnorodna i bogata jest fauna Puszczy Białowieskiej. Występujące w dużych ilościach martwe drewno jest środowiskiem życia wielu cennych gatunków bezkręgowców. Spotkamy tu m.in. ponurka Schneidera, bogatka wspaniałego, kozioroga dębosza, pachnicę dębową i licznego zgniotka cynobrowego. Naukowcy szacują, że występuje tu ok. 9300 gatunków owadów.

W Puszczy Białowieskiej występuje 59 gatunków ssaków. Ten obszar ma szczególne znaczenie dla wilków i rysi, jest także najważniejszą w Polsce (i na świecie) ostoją żubra.
Puszcza jest też rajem dla ptaków, których stwierdzono tu ok. 240 gatunków – większość z nich w puszczy wyprowadza lęgi, ale zimę spędza w cieplejszym klimacie. Występuje tu co najmniej 45 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 12 gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Uważny obserwator może tu spotkać takie ornitologiczne ciekawostki jak dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty, muchołówka mała, sóweczka, lelek, orlik krzykliwy, bocian czarny czy trzmielojad.
Dwanaście gatunków płazów i siedem gatunków gadów stanowi dodatkowe potwierdzenie bogactwa przyrodniczego tego obszaru.