Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Cele działań

Lasy spełniają szereg funkcji, które można podzielić na:

 • ekologiczne (przyrodnicze),
 • społeczne,
 • gospodarcze.

Wypełniając te funkcje, Lasy Państwowe powinny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wielu różnych interesariuszy, w szczególności:

 • społeczeństwa – w zakresie zachowania zasobów leśnych dla następnych pokoleń, zapewnienia zdrowego środowiska do życia poprzez wiązanie CO2, ochronę zasobów wody i gleby oraz zachowanie środowiska dla rozwoju roślin, zwierząt i grzybów, zapewnienie możliwości obcowania z naturą, miejsca do spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu i turystyki, zapewnienia ochrony zabytków kultury i przyrody oraz pozyskiwania produktów lasu do wykorzystania na codzienne potrzeby;
 • samorządów i społeczności lokalnych – w zakresie wpływów podatków i opłat lokalnych, kreowania miejsc pracy i lokalnego rozwoju gospodarczego, uczestniczenia w  przedsięwzięciach inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury;
 • organizacji i organów ochrony przyrody i środowiska – w szczególności w zakresie zapewnienia ochrony zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 • gospodarki – w zakresie dostarczania surowca drzewnego oraz produktów ubocznych gospodarki leśnej w ilości, jakości i cenach odpowiadających jej potrzebom technologicznym i ekonomicznym.

Stawiając sobie cele, Lasy Państwowe muszą uwzględniać zadania nałożone na nie przez przepisy prawa krajowego i regulacje międzynarodowe. Wyznaczają one miejsce Lasów Państwowych w systemie gospodarczym oraz ramy ich funkcjonowania.

Podstawą funkcjonowania PGL Lasy Państwowe są zapisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Ustawa określa zadania oraz podstawowe zasady funkcjonowania Lasów Państwowych, w szczególności:

 • zadanie prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w lasach będących własnością Skarbu Państwa zgodnie z zasadami: powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów,  ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych;
 • status Lasów Państwowych jako jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • działanie Lasów Państwowych na zasadach samofinansowania;
 • prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie planu urządzenia lasu;
 • sprawowanie – powierzonego przez starostów – nadzoru nad gospodarką leśną innych własności;
 • gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa, w tym związanym z gospodarką leśną;
 • działanie w ramach trójszczeblowej struktury organizacyjnej.

Źródło – strategia.lasy.gov.pl.

 

 

Kliknij, by dowiedzieć się więcej Więcej