Obręb Ochronny „Rezerwat” Białowieskiego Parku Narodowego

Biorąc po uwagę czas zastosowania ochrony przyrody w postaci parku narodowego na terenie dzisiejszego Obrębu Ochronnego Rezerwat możemy wyróżnić dwa obszary:
- najstarszą część Parku - dawny Rezerwat Ścisły - położony na południe od rzeki Hwoźna i na wschód od rzeki Narewka;
- najmłodszą część Parku - dawny Obręb Ochronny Hwoźna - włączony w granice Parku w 1996 r., położony na północ od rzeki Hwoźna i na zachód od rzeki Narewka.

POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ OBRĘBU OCHRONNEGO REZERWAT
Najstarsza część Obrębu (dawny Rezerwat Ścisły)

Jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN. Część tego obszaru wchodziła w skład powołanego w 1921 r. leśnictwa „Rezerwat", które było zalążkiem obecnego Parku. Ochronie podlegają tu wszystkie elementy przyrody: gleba, stosunki wodne, rośliny, zwierzęta, grzyby, krajobraz oraz pozostałości dawnej działalności człowieka (np. kurhany, drzewa bartne, mielerze). Teren ten porasta las naturalny, czyli taki, który nie został posadzony przez człowieka i rośnie bez jego ingerencji. Tworzy go wiele gatunków drzew. To las różnowiekowy. Można w nim zobaczyć wszystkie fazy życia drzewa: od siewki po drzewa obumarłe. Uwagę odwiedzających zwraca duża ilość martwego drewna: stojące suche pnie, złomy, wykroty. Właśnie dzięki niemu występują tu najrzadsze gatunki grzybów (np. pniarek różowy, soplówka gałęzista) i zwierząt (np. chrząszcze - bogatek wspaniały i rozmiazg kolweński, czy ornitologiczne perełki - dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł białogrzbiety). Wiele żyjących na tym obszarze gatunków to relikty lasów pierwotnych.

Informacje praktyczne: osoby indywidualne i wycieczki grupowe mogą zwiedzać obszar objęty ochroną ścisłą idąc nieoznakowaną w terenie trasą „Do Dębu Jagiełły" (długość 7 km, w tym 4 km po terenie dawnego Rezerwatu Ścisłego; czas przejścia – 3 godziny) wyłącznie pod opieką przewodnika turystycznego posiadającego licencję wydaną przez Dyrektora BPN. Przewodnik może prowadzić grupę liczącą max. 20 osób (łącznie z opiekunami grup dzieci i młodzieży). Przewodnika można wynająć w licencjonowanych przez Park biurach turystycznych.

 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA CZĘŚĆ OBRĘBU OCHRONNEGO REZERWAT
Najmłodsza część Obrębu (dawny Obręb Ochronny Hwoźna)

Tę część Parku stanowi obszar leśny przejęty od Lasów Państwowych w 1996 r., kiedy BPN został poszerzony. Na niektórych obszarach las zachował tu naturalny charakter.
Dotyczy to w szczególności obszarów leśnych na terenie uroczysk - Głuszec i Wilczy Szlak. Od 1979 r. uroczyska te były objęte ochroną jako częściowe rezerwaty przyrody, a po powiększeniu Parku znalazły się w jego granicach. Naturalny charakter zachowały także lasy położone nad rzeką Hwoźną i Narewką.
Ta część BPN w szeroki sposób udostępniona jest dla turystyki pieszej i rowerowej, zimą - narciarskiej. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych przebiega przez najciekawsze fragmenty tej części Parku. Liczne obiekty, tj. drewniane kładki, punkty widokowe, tablice informacyjne ułatwiają zwiedzanie i poznawanie przyrody.

Informacje praktyczne: turyści indywidualni po północnej części BPN mogą poruszać się bez przewodnika. Grupy zorganizowane, liczące ponad 10 osób, muszą mieć przewodnika licencjonowanego przez BPN. Ta część Parku oddalona jest ok. 21 km od Białowieży i 5 km od Narewki. Prowadzą do niej trzy główne drogi:
- od strony Narewki - dojście lub dojazd Drogą Narewkowską do składnicy przed Kosym Mostem,
- od strony osady Zamosze (1 km od wsi Stare Masiewo),
- od strony wsi Stare Masiewo.
Przy każdym z tych miejsc jest miejsce parkingowe, wiata i tablica informacyjna z mapą.

 

(źródło: www.bpn.com.pl)