Białoruskie festyny we wsiach wschodniej Białostocczyzny „I tam żywuć ludzi”

Cykl obejmuje organizację białoruskich festynów w małych miejscowościach wschodniej Białostocczyzny. Festyny organizowane są od 2009 roku, odbyło się już ponad 50 takich wydarzeń. Celem projektu jest chęć dotarcia z różnymi formami dziedzictwa kulturowego społeczności białoruskiej do mieszkańców małych wsi, których mieszkańcy to dziś głównie emeryci i renciści. Zorganizowanie w ich miejscowości nawet małego koncertu zespołu białoruskiego staje się wielkim i często jedynym w okresie ostatnich kilku dziesięcioleci wydarzeniem kulturalnym, które pozwala na ożywienie wspomnień starszym, a młodszym pokazuje potrzebę podtrzymywania swej tradycji.

Odbywa się 6 festynów rocznie:

12 VI 2016 Koszele (gm. Orla) 26 VI 2016 Eliaszuki (gm. Narewka), 13 VIII Kojły (gm. Czyże), 7 VIII 2016 Mokre (gm. Bielsk Podlaski) 18 IX Borysówka (gm. Hajnówka) 24 IX Starzyna (gm. Dubicze Cerkiewne); V-IX 2017