Zakaz wstępu do Lasu

Od 1. kwietnia można się poruszać tylko po niektórych drogach i szlakach na terenie Nadleśnictwa Białowieża.

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.)  informuję, iż wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Białowieża.

Lasy objęte zakazem wstępu, oznaczone są, przy drogach wjazdowych, tablicami z napisem „ZAKAZ WSTĘPU„.

Przebywanie, przechodzenie, przejeżdżanie przez lasy objęte zakazem wstępu stanowi wykroczenie wskazane przez przepis art.151 § 1 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015.1094 ze zm.).

Przyczyną wprowadzenia zakazu jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, związane z wystąpieniem w lasach zniszczenia oraz znacznego uszkodzenie drzewostanów, przejawiającego się masowym zamieraniem drzew i drzewostanów na skutek zachodzących procesów powodujących powstanie dużej liczby drzew martwych, stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Zakaz wstępu do lasu nie dotyczy:
1) obszaru nadleśnictwa położonego na wschód od odcinka drogi wojewódzkiej nr 689, między miejscowością Białowieża a granicą państwa,
2)  drogi Narewkowskiej,
3) drogi Sinickiej, na odcinku od drogi wojewódzkiej 689 do drogi Olemburskiej,
4) dojazdu do Rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego,
5) dojazdu, od drogi Narewkowskiej, do miejsca ogniskowego „Hajduki”,
6) ścieżki edukacyjnej „Żebra Żubra”,
7) ścieżki edukacyjnej „Szlak Dębów Królewskich”
8) ścieżki edukacyjnej  „Miejsce Mocy”.

Termin obowiązywania zakazu wstępu ustalono:
od dnia 01 kwietnia 2017 r. do odwołania.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu (pdf)
Mapa ilustrująca obszar objęty zakazem wstępu do lasu (pdf)

 

 

Zakaz wstępu